Římskokatolická farnost Chodov


Křest

 

Křest - spůsob žívota.

Je to začátek křesťanského života, kdy se poprvé setkáváme s Kristem tváří v tvář, chvíle, během které se nám předává semeno víry, o které máme pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce. Je to osvobození od hříchu a znovuzrození pro život v Duchu. Křtem jsme přijati do společenství církve a je nám otevřena brána k ostatním svátostem.

„Stát se křesťanem, to vyžaduje už od apoštolských dob projít cestu uvedení do křesťanského života v několika úsecích. Tuto cestu lze urazit rychle nebo pozvolna. V každém případě v ní musí být některé podstatné prvky: ohlášení slova, přijetí evangelia, které vede k obrácení, vyznání víry, křest, vylití Ducha Svatého, přistoupení k svatému přijímání.” (KKC 1229 Katechismus Katolické Církve )

 

Křest dospělých: Dospělý, vice niž 14 let

Uvedení do křesťanského života mělo v různých staletích rozmanité formy podle okolností. V prvních stoletích církve bylo velmi rozvinuto uvedení do křesťanského života, s dlouhým údobím katechumenátu a celou řadou přípravných obřadů, jež liturgicky rozdělovaly cestu katechumenátní přípravy, aby vyústily do slavení svátostí uvádějících do křesťanského života.(KKC 1230)

.

Příprava rodičů na křest dítěte

Rodiče:

  • volí křestní jmeno (jmeno svateho, který bude pomahat ditěti)
  • žádají o křest dítěte ve farností kde bydli
  • přinášejí dítě ke křestnímu prameni
  • drží rozžatou svíci
  • dostávají požehnání, které je zvlášť určeno matce a otci

Po křtu jsou rodiče vázáni z vděčnosti Bohu i z věrnosti k úkolu, který přijali, přivádět dítě k poznání Boha, jehož adoptivním synem se stalo.

 

Kmotr

 

Podle starobylého zvyku církve nemá být dospělý křtěn bez kmotra. Kmotrem může být ten, kdo je pokřtěný, přijal svátost biřmování, přijal svaté přijímání a vede život odpovídající víře a převzatému kmotrovství. Má pomáhat rodičům, aby dítě dospělo k vyznávání víry slovem i životem.

O křest dítěte žádají rodiče. Mohou to udělat u místního faráře.