Římskokatolická farnost Chodov


 

 

Jak se modlí růženec

aneb: Modlitba růžence krok za krokem

 1. Zahájení znamením kříže:
  Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 2. Úvodní modlitba - Apoštolské vyznání víry:
  Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista,
  Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
  Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

 3. následuje Modlitba Páně:

  Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
  Amen.

 4. následuje 3x Pozdravení andělské. Při prvním "Zdrávas, Maria" vkládáme za jméno Ježíš slova: v kterého věříme
  při druhém: v kterého doufáme
  při třetím: kterého nadevšechno milujeme:

  Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 5. následuje Chvála Nejsvětější Trojice:

  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

 6. Otče náš, jenž jsi na nebesích,....
   

 7. následuje 10x Pozdravení andělské Zdrávas, Maria, milosti plná,.... Za jméno Ježíš vkládáme slova tajemství (růženec má čtyři části - mluvíme o růženci radostném, bolestném, slavném a o růženci světla - o tento (o tuto část) růženec rozšířil papež Jan Pavel II.)

 

Růžencová tajemství

I. Tajemství radosti:

1.kterého jsi z Ducha svatého počala

2.s kterým jsi Alžbětu navštívila

3.kterého jsi v Betlémě porodila

4.kterého jsi v chrámě obětovala

5.kterého jsi v chrámě nalezla

 

II. Tajemství světla

1.který byl pokřtěn v Jordánu

2.který zjevil v Káně svou božskou moc

3.který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

4.který na hoře proměnění zjevil svou slávu

5.který ustanovil Eucharistii

 

 

III. Tajemství bolesti

1.který se pro nás krví potil

2.který byl pro nás bičován

3.který byl pro nás trním korunován

4.který pro nás nesl těžký kříž

5.který byl pro nás ukřižován

 

 

IV. Tajemství slávy

1.který z mrtvých vstal

2.který na nebe vstoupil

3.který Ducha svatého seslal

4.který tě, Panno, do nebe vzal

5.který tě v nebi korunoval

 

 1. Po desátém "zdrávasu" následuje 1x Chvála Nejsvětější Trojice: "Sláva Otci..."

 2. V dalším desátku (začínáme jej opět modlitbou Páně "Otče náš" a do "Zdrávasů" vkládáme za jméno Ježíš další tajemství...)

 3. Modlitbu růžence zakončíme modlitbou Zdrávas, Královno:

 4. Zdrávas, Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
  K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria!

  Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
  aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

 5. (Modleme se) Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Papež doporučuje následující volbu tajemství:

 

pondělí

tajemství radostná

úterý

tajemství bolestná

středa

tajemství slavná

čtvrtek

tajemství světla

pátek

tajemství bolestná

sobota

tajemství radostná

neděle

tajemství slavná


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Růženec