Římskokatolická farnost Chodov


Tříkrálová sbírka

 

Co je Tříkrálová sbírka

logoTříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá. Ač se má tedy Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“. Tato sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu dostávaly malou výslužku.

Tříkrálová sbírka je veřejnou sbírkou konanou podle Osvědčení o oznámení konání sbírky  č.j. S-MHMP/755573/2009 ze dne 24. září 2009 v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a to na území celé České republiky. Magistrát hlavního města Prahy je oprávněn kontrolovat dodržování předepsaných norem v průběhu sbírky. 

Tříkrálová sbírka není pouhou sbírkovou akcí, ale za dobu svého trvání se vyprofilovala mezi ostatními obdobnými sbírkami a stala se tradicí, na niž ostatně navázala. Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují. Tato sbírka je jedním z  pravidelných zdrojů podpory činnosti všech složek a aktivit Charity Česká republika.

Průběh Tříkrálové sbírky, stejně jako využití jejího výnosu se řídí organizačními pravidly, které vydává v souladu s legislativními normami Charita Česká republika. Poznávacím znamením a základní složkou sbírky jsou skupinky koledníků, které jsou na začátku roku vidět v ulicích našich měst a vesnic.


Generálním partnerem Tříkrálové sbírky je Nadace České spořitelny. Jí a také všem drobným i větším dárcům patří obrovský DÍK.

 

Koledníky charity lze identifikovat podle průkazky (pověření) vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu poledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat. Kasička, do které koledníci sbírku vybírají musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Pokud vám koledníci, kteří vás požádají o dar do Tříkrálové sbírky 2010 pořádané Charitou Česká republika , na požádání nepředloží svůj průkaz koledníka nebo odmítnout ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jedná se patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za koledníky Charity a může se jedat o podvod.

Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk. Koledovat může opravdu kdokoli. Nemůžeme ale nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, kteří nejsou evidovaní jako osoby pověřené vykonávat Tříkrálovou sbírku 2010 (tzn. že nedisponují průkazem vystaveným dle výše uvedených pravidel a nevybírají dary do úředně zapečetěné kasičky).